Algemene Voorwaarden

Hierbij de Algemene Voorwaarde voor Leveringen & Cursussen.

ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN EN ONDERAAN CURSUSSEN

ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN:
Algemene Voorwaarden van Nailtrends, gevestigd te Assen
Versie geldig vanaf 01-01-2023
 
Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nailtrends en op iedere tussen Nailtrends en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Nailtrends. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Nailtrends behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Nailtrends erkend.
1.4Nailtrends garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
Levering
2.1 Levering / verzending vindt plaats binnen 1 a 5 werkdagen na bestelling
2.2 Als de producten op voorraad zijn vindt verzending binnen 1 a 2 werkdagen plaats.
2.3 Producten die niet op voorraad zijn worden doorgaans binnen 5 werkdagen verzonden. Mocht dit niet haalbaar zijn nemen wij contact met u op.
2.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Nailtrends bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.5 Aan de leveringsplicht van Nailtrends zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Nailtrends geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en exclusief 21% BTW.
3.4 Voor betalingen met PayPal, Creditcard & Bancontact/Mistercash worden kosten in rekening gebracht.

Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij NAILTRENDS. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken, indien producten zijn geopend en gebruikt kunt u deze niet retourneren. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
      De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt NAILTRENDS zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt NAILTRENDS binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
Hygiene artikelen of silicone artikelen.
diensten overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
< > of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroeping termijn kunnen voordoen< > die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk     persoonlijk karakter hebben
producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
< > goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
de levering van losse kranten en tijdschriften

Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Nailtrends, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Nailtrends houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Nailtrends respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Nailtrends maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Nailtrends deze gebreken binnen 1 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Nailtrends. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Nailtrends gegrond worden bevonden, zal Nailtrends de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Nailtrends bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Nailtrends) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Nailtrends gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Nailtrends voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Nailtrendsis niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Nailtrends in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Nailtrends en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Nailtrends zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Nailtrends slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Nailtrends gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Nailtrends kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Nailtrends en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Nailtrends op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Nailtrends behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Nailtrends gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht
10.1 Nailtrends is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Nailtrends alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Nailtrends behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Nailtrends gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Nailtrends bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Aansprakelijkheid
11.1 Nailtrends is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door NAILTRENDS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij NAILTRENDS zolang de afnemer de vorderingen van NAILTRENDS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van NAILTRENDS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door NAILTRENDS geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan NAILTRENDS of een door NAILTRENDS aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin NAILTRENDS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht NAILTRENDS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan NAILTRENDS.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen NAILTRENDS en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Assen kennis, tenzij NAILTRENDS er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter


Algemene voorwaarden cursussen & onderaan product aankopen. Algemene inschrijfvoorwaarden Cursussen en betalen in termijnen.
Deze algemene voorwaarden dateren van juni 2023.
Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor cursussen (hierna te noemen ‘opleiding’).
ArFkel 1 - Toepasselijkheid
1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van NAILTRENDS en op alle door NAILTRENDS gesloten studieovereenkomsten zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomsFg arFkel 1 lid 2.
2. Afwijkingen van de algemene inschrijfvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriSelijk tussen u en NAILTRENDS zijn overeengekomen.
3. In de gevallen waarin de algemene inschrijfvoorwaarden niet voorzien, zal NAILTRENDS een regeling treffen naar redelijkheid.
4. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de algemene inschrijfvoorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zal NAILTRENDS met u het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
5. Onder schriSelijk wordt in deze algemene inschrijfvoorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicaFe (bijvoorbeeld e-mail of informaFe op de website).
ArFkel 3 - De studieovereenkomst
1. De studieovereenkomst komt tot stand tussen de klant die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en NAILTRENDS, dat de opleiding verzorgt.
2. De studieovereenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van NAILTRENDS (uw inschrijving) en de bevesFging van de ontvangst van uw inschrijving door NAILTRENDS via de bevesFgingsmail.
3. Het voldoen aan eventuele toelaFngseisen voor een opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelaFngseisen is voldaan, komt de studieovereenkomst tot stand.
4. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijS. Exclusief producten die u nodig heeS voor uw opleiding.
5. NAILTRENDS is gerechFgd zich over uw kredietwaardigheid te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negaFef is, is NAILTRENDS gerechFgd de studieovereenkomst te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid.
6. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
7. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. NAILTRENDS gaat ervan uit dat u acFef aan de opleiding deel zult nemen.
8. Met het examenreglement en het uitvoeringsreglement informeert NAILTRENDS u over alle specifieke informaFe over het onderwijs en de examinering van de opleiding waarvoor u
de studieovereenkomst aangaat. Het examenreglement en het uitvoeringsreglement maken deel uit van de studieovereenkomst en vindt u in de online leeromgeving. Het examen is niet verplicht u kunt zich aanmelden tegen betaling.
ArFkel 4 – Aanbod
1. NAILTRENDS brengt het aanbod via de website uit.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding.
3. Bovendien vermeldt het aanbod in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a. de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
b. wanneer de opleiding start bij thuisstudie`s kun je binnen 2 werkdagen starten;
c. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
d. voor zover van toepassing: de toelaFngseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen; e. de prijs van de opleiding;
f. de wijze van betaling;
g. de studieduur;
1. Deze algemene inschrijfvoorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de studieovereenkomst nadrukkelijk aan u bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informaFevoorziening van NAILTRENDS u gaat met deze voorwaarde akkoord via de website. Op uw verzoek zal Nailtrends een kopie van de algemene inschrijfvoorwaarden kosteloos via mail versturen.
ArFkel 5 - Herroepingsrecht
1. Er geldt een bedenkFjd van veerFen dagen (herroepingsrecht) alleen voor parFculieren vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevesFgd hebben.
2. U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode een email te sturen naar info@nailtrends.nl voor ontbinding/herroeping ingevuld te versturen per post of e-mail. 3. Na verzending van de herroeping heeS u nog 14 dagen om het ontvangen studiemateriaal te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van NAILTRENDS een bericht van ontvangst van het lespakket heeS gekregen.
4. Indien u gekozen heeS voor termijn betalingen: Na de 14 dagen bedenkFjd voor parFculieren, bent u verplicht op uw termijn betalingen te betalen. Ook als u besluit de opleiding niet af te maken. Bent u wel betalingsplichFge voor het bedrag waar u de overeenkomst mee heeS afgesloten.
ArFkel 6 - Annulering voor aanvang (DIT IS ALLEEN GELDIG VOOR PRAKTIJK ONDERWIJS) 1. Annulering kan alleen schriSelijk per mail plaatsvinden naar info@nailtrends.nl
2. Conform de bepaling heeS u een bedenkFjd van 14 dagen (dit is alleen geldig voor parFculieren & niet voor bedrijven).
3. Conform arFkel 6.2 kunt u binnen de bedenkFjd kosteloos de overeenkomst te ontbinden. 4. Annuleringskosten tussen het moment van het verstrijken van de in arFkel 6.2 genoemde bedenkFjd en meer dan 1 maanden vóór de aanvang van de cursus bedragen 50% van de volledige cursus.

Annuleringskosten minder dan 1 maand voor aanvang van de cursus 100% van het cursusgeld.
5. Voorschot/Aanbetaling bedragen op cursussen worden NIET terug betaald met uitzondering op arFkel 6.2
6. Voor de cursist is het mogelijk te zorgen voor vervanging: deelname door een andere cursist aan dezelfde cursus betalingen dienen via NailTrends te verlopen. De oorspronkelijke cursist is dan, wegens administraFekosten, een bedrag verschuldigd van € 50,- excl btw de vervangende Cursist dient goed gekeurd te worden door NailTrends ivm niveau hoogte lessen.
14.7 Indien er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn, kan er door (NailTrends) uit coulance een van hierboven afwijkende regeling worden toegepast, toegespitst op de zwaarwegende omstandigheden. U dient dit wel aan te kunnen tonen met aanvoerend bewijsmateriaal (let wel bij buitenlandse ingehuurde gast docentes is dit niet mogelijk).
ArFkel 7 – TussenFjdse beëindiging
1. De studieovereenkomst kan na aanvang van de opleiding door de klant uitsluitend schriSelijk worden beëindigd.
2. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussenFjds beëindigt overeenkomsFg arFkel 7 lid 1, dan is de klant een redelijke vergoeding aan Nailtrends verschuldigd, waarbij aansluiFng wordt gezocht bij arFkel 7:411 BW.
3. De redelijke vergoeding bestaat, in geval van een opleiding van 1 studiejaar of korter, uit (i) de prijs voor het tot het moment van de tussenFjdse beëindiging reeds door Nailtrends verzorgde onderwijs, (ii) 50% van de totale prijs (als opstartkosten) (iii) de prijs voor onderwijsmateriaal dat de klant niet in de originele verpakking aan NAILTRENDS heeS geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden. Indien je alle lessen al geopend hebt in het online planorm is er nooit sprake van terugbetaling. Op producten zijn de algemene voorwaarde producten van toepassing.
4. In geval de prijs voor de opleiding is verdeeld over verschillende onderwijsmodules, dan wordt een onderwijsmodule aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van arFkel 7 lid 3 indien voorafgaand aan de tussenFjdse beëindiging al één of meer bijeenkomsten van de desbetreffende onderwijsmodule hebben plaatsgevonden, ongeacht of de klant aanwezig was bij deze bijeenkomst(en).
5. In geval de opleiding niet is verdeeld over verschillende onderwijsmodules en er sprake is van onderwijs op afstand, waarbij aan de klant bij de aanvang van de opleiding elektronische toegang wordt verschaS tot al het onderwijs dat op ieder door de klant gewenst moment kan worden gevolgd, dan wordt de tot op het moment van de tussenFjdse beëindiging verstreken periode na ingang van de studieovereenkomst aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van arFkel 7 lid 3.
6. Indien de klant de studieovereenkomst tussenFjds beëindigt vanwege een ernsFge ziekte of calamiteit, als gevolg waarvan de klant niet in staat is om de opleiding te vervolgen, dan kan de klant NAILTRENDS schriSelijk gemoFveerd verzoeken om aanpassing van de door NAILTRENDS vastgestelde redelijke vergoeding, waarbij geldt dat NAILTRENDS bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch apest of anderszins.
7. Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichFng. Producten en lespakkepen worden niet terug genomen.

ArFkel 8 - Betalingsmogelijkheden en niet-Fjdige betaling
1. Het actuele lesgeld vindt u op de website van NAILTRENDS.
2. Het les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen: a. AutomaFsche termijnbetaling per maand of ineens (per studiejaar). U dient op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer te vermelden, waarna maandelijks of ineens (per studiejaar) automaFsch het les- en examengeld van uw rekening wordt afgeschreven.
3. U kiest de wijze van betaling direct bij inschrijving voor een opleiding. Voor betaling ineens wordt een korFng verleend.
4. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. NAILTRENDS hanteert een betalingstermijn van 7 dagen.
5. Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeS betaald, stuurt NAILTRENDS u een betalingsherinnering waarin u de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien u niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeS betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
6. Indien u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald heeS, zal NAILTRENDS invorderingskosten en wepelijke rente in rekening brengen conform de toepasselijke wepelijke regelgeving. Bij niet-Fjdige betaling zal NAILTRENDS de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
7. Indien u overeenkomsFg het bepaalde in arFkel 8 lid 5 in verzuim bent, heeS NAILTRENDS het recht om de studieovereenkomst te ontbinden. In dat geval dient u een redelijke vergoeding aan NAILTRENDS te betalen die wordt berekend conform het bepaalde in arFkel 7 lid 3 (redelijke vergoeding bij tussenFjdse beëindiging).
8. U blijS te allen Fjde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichFng inzake les- en examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving heeS aangegeven dat (bijvoorbeeld) uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeS genomen.
ArFkel 9 - ExameninformaFe
1. Aan uw opleiding kan toetsing verbonden zijn. Indien er bij uw opleiding sprake is van toetsing, ontvangt u hierover alle informaFe in uw online leeromgeving.
2. In prakFjk onderwijs zit het examen in de prijs mee genomen. Bij thuisstudie`s kun je deze los boeken op vrijwillige basis.
3. Het examengeld is gebaseerd op één examenpoging.
4. Nailtrends verstrekt het diploma van de opleiding nadat aan alle eisen uit het examenreglement is voldaan, en de totale kosten voor de opleiding (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door u aan Nailtrends zijn voldaan. Nailtrends verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.
ArFkel 10- Klachtenprocedure
1. Klachten over het onderwijs en/of de organisaFe daarvan of de procesgang ten aanzien van toetsing en examinering kunnen ingediend worden via info@nailtrends.nl. Zorg ervoor dat u de reglementen en voorwaarden goed heeS gelezen voordat u een klacht indient. In het uitvoeringsreglement is beschreven over welke zaken u een klacht kan indienen bij Nailtrends.

2. Indien u niet tevreden bent over de asandeling van een klacht, dan staat bezwaar open. U kunt schriSelijk een gemoFveerd bezwaar indienen via info@nailtrends.nl. Ieder bezwaar wordt binnen een termijn van 20 werkdagen inhoudelijk afgehandeld.
ArFkel 11 - LegiFmaFe
1. Bij inschrijving voor een opleiding bent u verplicht uw correcte en volledige naam zoals vermeld in een geldig legiFmaFebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.
2. Iedereen die een opleiding volgt, is verplicht Fjdens de examinering een geldig legiFmaFebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere funcFonaris van NAILTRENDS te tonen.
ArFkel 12 - Studie- en serviceduur
1. De studieovereenkomst eindigt automaFsch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.
ArFkel 13 - Aansprakelijkheid NAILTRENDS
1. In het geval u schade lijdt, is de aansprakelijkheid van NAILTRENDS in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, is derhalve uitgesloten). Daarnaast is de omvang van de schadevergoedingsverplichFng beperkt tot het bedrag dat door u is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeS plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichFng van NAILTRENDS gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan NAILTRENDS door de verzekeraar van NAILTRENDS onder geen beding te boven.
2. NAILTRENDSis op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) fouFeve of onvolledige informaFe/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de informaFe/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
3. NAILTRENDSis niet aansprakelijk indien u de (veiligheids)instrucFes niet in acht neemt.
4. De aansprakelijkheid van NAILTRENDS strekt zich uit tot alle personen waarvoor NAILTRENDS verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van NAILTRENDS of die door NAILTRENDS zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).
5. NAILTRENDS is nooit verantwoordelijk voor eventuele schade die u bij een klant of model aanbrengt.
ArFkel 14 - Levering onderwijsmateriaal
1. NAILTRENDS doet er alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen Fen dagen na ontvangst van het pakket bij info@nailtrends.nl.
ArFkel 15 - Uitval docent/examenbeoordelaar
1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of examinator doet NAILTRENDS er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt, zal NAILTRENDS studenten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en met een

alternaFeve datum komen waarop de opleiding of het opleidingsonderdeel alsnog zal worden gegeven, of het betreffende NAILTENDS- examen alsnog zal worden afgenomen.
2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeS u geen recht op een (schade)vergoeding.
3. Een klant kan niet (i) kosteloos een opleiding, een opleidingsonderdeel of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de studieovereenkomst tussenFjds beëindigen vanwege de uitval van een docent zonder de redelijke vergoeding verschuldigd te zijn.
ArFkel 16– Persoonsgegevens
1. Nailtrends verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.
2. U heeS via uw account de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aan te passen. De verantwoordelijkheid voor het Fjdig en correct aanpassen van uw persoonlijke gegevens berust te allen Fjde bij u. NAILTRENDS draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenFes voortvloeiend uit het niet Fjdig aanpassen van persoonlijke gegevens.
ArFkel 17 - Schorsing
1. NAILTRENDS heeS voor het gebruik van de leeromgeving gedragsregels opgesteld. Als student wordt u geacht deze online gedragsregels te kennen. Deze zijn te vinden in de opleidingstegel in de online leeromgeving.
2. Het Instellingsbestuur van NAILTRENDS behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt onder andere voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm of de online gedragsregels en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicaFe, zowel telefonisch als digitaal of in persona.
ArFkel 18 - Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door NAILTRENDS verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij NAILTRENDS. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriSelijke toestemming van NAILTRENDS. 2. De student staat ervoor in dat door hem aan NAILTRENDS verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
ArFkel 19 - Business partners
NAILTRENDS is gerechFgd een opleiding of gedeelten daarvan door een door NAILTRENDS geautoriseerde business partner te laten verzorgen, in welk geval de studieovereenkomst tussen u en NAILTRENDS en deze algemene inschrijfvoorwaarden onverkort van toepassing blijven.
ArFkel 20 - Wijziging voorwaarden
Tenzij schriSelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door NAILTRENDS worden gewijzigd. NAILTRENDS zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website. Indien een wijziging tot gevolg heeS dat u een prestaFe wordt verschaS die wezenlijk van de oorspronkelijke prestaFe verschilt, dan heeS u

de bevoegdheid de studieovereenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene inschrijfvoorwaarden in werking treden.
Algemene voorwaarden/gedragsregels deelname en regels Fjdens de lessen.
• Iedereen behandelt elkaar met respect.
• Tijdens de demonstraFes wordt er verwacht dat iedereen mee schrijS en STIL is tenzij je een vraag hebt. Niet door elkaar gaan praten dit is verwarrend voor de tolk.
• Er mag niet gefilmd worden.
• Tijdens de les zachtjes praten (klets niet teveel dit kan storend zijn voor andere mensen), zodat de tolk goed kan tolken en alles kan verstaan houd rekening met elkaar.
• Indien je eerder klaar bent dan andere dien je of in sFlte aan je tafel te blijven zipen of indien gewenst buiten of elders te zijn, niet gaan rondlopen, kletsen, bellen of dergelijke. Zodat de andere cursisten zich nog goed kunnen concentreren. (Dit geld ook voor de modellen spreek deze ook even aan op de regels)
• Geen muziek afspelen op telefoons of telefoon gesprekken voeren in de les.
• Indien u zich misdraagt of overlast voor andere veroorzaakt kan u na 3 waarschuwingen van de organisator NailTrends uit de les verwijderd worden u heeS dan geen recht op resFtuFe van het lesgeld.
• Na de les dient u zelf uw tafel op te ruimen & schoon te maken voor de volgende dag. • Table towels zijn beschikbaar indien u gebruik maakt van een handdoek deze graag buiten uitkloppen.
• Geen hoge hakken aan i.v.m. geluidsoverlast onderburen.
• Koffie/Thee/Water kunt u zelf pakken zorg zelf ook voor uw model.
• Indien u een groothandel heeS gelieve niet uw eigen merk gaan promoten en/of verkopen.


Nailtrends
KvK nr: 58304754
BTW nr: NL001973193B96(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 NailTrends | sitemap | rss