Algemene Voorwaarden

Hierbij de Algemene Voorwaarde voor Leveringen & Cursussen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS, gevestigd te Assen
Versie geldig vanaf 01-10-2017
 
Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS en op iedere tussen BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS erkend.
1.4 BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Als de producten op voorraad zijn vindt verzending binnen 5 werkdagen plaats.
2.3 Producten die niet op voorraad zijn worden doorgaans binnen 7 dagen geleverd. Mocht dit niet haalbaar zijn nemen wij contact met u op.
2.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.5 Aan de leveringsplicht van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en exclusief 21% BTW.
3.4 Voor betalingen met PayPal, Creditcard & Bancontact/Mistercash worden kosten in rekening gebracht.

Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om  de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
      De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
< > of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de           leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen< > die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk     persoonlijk karakter hebben
produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
< > goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
de levering van losse kranten en tijdschriften

Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS.BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS gegrond worden bevonden, zal BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Overmacht
10.1 BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Aansprakelijkheid
11.1 BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS zolang de afnemer de vorderingen van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS of een door BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Assen kennis, tenzij BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter

Cursussen & Workshops
14.1 Annulering kan alleen schriftelijk per mail plaatsvinden naar info@nailtrends.nl
14.2 Conform de bepaling heeft u een bedenktijd van 7 dagen.
14.3 Conform artikel 14.2 kunt u binnen de bedenktijd kosteloos de overeenkomst te ontbinden.
14.4 Annuleringskosten tussen het moment van het verstrijken van de in artikel 14.2 genoemde bedenktijd en meer dan 1 maanden vóór de aanvang van de cursus bedragen 50% van de volledige cursus
Annuleringskosten minder dan 1 maand voor aanvang van de cursus 100% van het cursusgeld.
14.5 Voorschot/Aanbetaling bedragen op cursussen worden NIET terug betaald.
14.6 Voor de cursist is het mogelijk te zorgen voor vervanging: deelname door een andere cursist aan dezelfde cursus betalingen dienen via NailTrends te verlopen. De oorspronkelijke cursist is dan, wegens administratiekosten, een bedrag verschuldigd van € 50,- excl btw de vervangende Cursist dient goed gekeurd te worden door NailTrends ivm niveau hoogte lessen.
14.7 Indien er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn, kan er door (NailTrends) uit coulance een van hierboven afwijkende regeling worden toegepast, toegespitst op de zwaarwegende omstandigheden. U dient dit wel aan te kunnen tonen met aanvoerend bewijsmateriaal (let wel bij buitenlandse ingehuurde gast docentes is dit niet mogelijk).

Cursussen & Workshops ANNULERING door NailTrends
15.1 Cursussen kunnen slechts doorgang vinden indien het minimum aantal cursisten is bereikt.
15.2 NailTrends behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren. U krijgt dan uiterlijk 14 dagen voordat de cursus zou beginnen, bericht. Betaalde cursusgelden worden dan binnen 30 dagen volledig terugbetaald.
15.3 Indien één van de docenten door dringende omstandigheden niet aanwezig kan zijn tijdens een cursus, zal de cursus verplaatst worden naar een nader te bepalen datum. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
15.4 Indien u de cursus niet kunt volgen op de nieuwe datum, heeft u de mogelijkheid om aan te sluiten bij één van de andere cursussen die gepland staan. U heeft ook de mogelijkheid om af te zien van deelname. Het betaalde cursusgeld wordt in dat geval binnen 30 dagen volledig aan u terugbetaald.
15.5 Indien cursussen verplaatst worden door natuurrampen/ oorlogen of andere onvoorziene omstandigheden wat buiten de macht om is van NailTrends heeft u geen recht op terug betaling van het cursusgeld. Wel krijgt u de mogelijkheid om aan te sluiten bij een van de andere cursussen die gepland staan.


Cursusregels
16.1 Deelname aan de cursus gebeurt op eigen risico. De docenten dragen geen verantwoordelijkheid voor lichamelijke of materiele schade, zoals aan kleding, laptops, materialen of wat dan ook.
Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, plaatst NailTrends u op een deelnemerslijst.Algemene voorwaarden deelname en regels tijdens de lessen.

• Iedereen behandelt elkaar met respect.
• Tijdens de demonstraties wordt er verwacht dat iedereen mee schrijft en STIL is tenzij je een vraag hebt. Niet door elkaar gaan praten dit is verwarrend voor de tolk.
• Er mag niet gefilmd worden.
• Tijdens de les zachtjes praten (klets niet teveel dit kan storend zijn voor andere mensen), zodat de tolk goed kan tolken en alles kan verstaan houd rekening met elkaar.
• Indien je eerder klaar bent dan andere dien je of in stilte aan je tafel te blijven zitten of indien gewenst buiten of elders te zijn, niet gaan rondlopen, kletsen, bellen of dergelijke. Zodat de andere cursisten zich nog goed kunnen concentreren. (Dit geld ook voor de modellen spreek deze ook even aan op de regels)
• Geen muziek afspelen op telefoons of telefoon gesprekken voeren in de les.
• Indien u zich misdraagt of overlast voor andere veroorzaakt kan u na 3 waarschuwingen van de organisator NailTrends uit de les verwijderd worden u heeft dan geen recht op restitutie van het lesgeld.
• Na de les dient u zelf uw tafel op te ruimen & schoon te maken voor de volgende dag.
• Table towels zijn beschikbaar indien u gebruik maakt van een handdoek deze graag buiten uitkloppen.
• Geen hoge hakken aan i.v.m. geluidsoverlast onderburen.
• Koffie/Thee/Water kunt u zelf pakken zorg zelf ook voor uw model.
• Indien u een groothandel heeft gelieve niet uw eigen merk gaan promoten en/of verkopen.


BEAUTYSALON DE ROZE LOTUS
KvK nr: 58304754
BTW nr: NL001973193B96(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2023 NailTrends | sitemap | rss